Všeobecné obchodné podmienky pre Členov online klubu SOLONET

PrevádzkovateľSOLONET s.r.o.
SídloPod šiancom 1D, Košice 04001, Slovensko
IČO47323876
Zapísaný v obchodnom registriOkresný súd Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 45005/V
Osoby oprávnené konať za spoločnosťMichal Dlužanin
Tieto pravidlá nadobudli platnosť k25. 04. 2019
Prevádzkované webové sídlowww.solonet.sk
Podnetypoštou na adresu sídla alebo elektronicky na kontakt@solonet.sk

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti Členov registrovaných na web stránke www.solonet.sk predstavujúcej online klub, a Prevádzkovateľa online klubu, ktorým je: obchodná spoločnosť SOLONET s.r.o., so sídlom: Pod šiancom 1D, 040 01 Košice – mestská časť Sever, IČO: 47 323 876, ktorá je zapísaná v OR OS KE I, v odd.: Sro, vo vložke č.: 45005/V, ako aj vzájomný právny vzťah vzniknutý medzi Členom a Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ prostredníctvom web stránky www.solonet.sk prevádzkuje online klub SOLONET, po úspešnej registrácii do ktorého a po riadnom zaplatení členského poplatku je Členovi vytvorený používateľský účet (ďalej len účet), prostredníctvom ktorého je Členovi sprístupnený e-katalóg, účelom ktorého je propagácia profilov Partnerov Prevádzkovateľa, ako aj propagácia tovarov a služieb (ďalej len produktov) Partnerov v prospech Členov a oboznámenie Členov o podmienkach stanovených Partnermi, resp. o zvýhodnených podmienkach (ďalej len akciách) poskytovaných Partnermi, za ktorých môže Člen zakúpiť produkty od Partnerov.

Čl. 1

1.1 Člen, členstvo – registrácia a vznik členstva

1.1.1. Členom online klubu a s tým spojeného e-katalógu Prevádzkovateľa môže byť:

 • fyzická osoba nepodnikateľ (ktorá najneskôr ku dňu vyplnenia registračného formulára dovŕšila 18 rok veku),
 • fyzická osoba podnikateľ,
 • právnická osoba.

1.1.2. Registráciu záujemcu o členstvo môže osoba uvedená v bode 1.1.1., podčlánku 1.1 tohto článku vykonať:

 • v rámci online registračného formulára prístupného na web stránke www.solonet.sk
 • v rámci online registračného formulára, ktorý bude záujemcovi o členstvo sprístupnený po otvorení hypertextového odkazu/registračnej pozvánky, ktorá bude záujemcovi o členstvo doručená už zaregistrovaným Členom (vo forme e-mailovej správy obsahujúcej hypertextový odkaz na registráciu záujemcu za Člena v klube SOLONET alebo vo forme hypertextového odkazu zaslaného Členom pre záujemcu o členstvo ako tzv. „linku alebo registračnej pozvánky“ prostredníctvom elektronických textových komunikátorov)

1.1.3. Členstvo Člena v online klube a s tým spojený prístup Člena do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom vzniká splnením všetkých podmienok, a to vyplnením registračného formulára záujemcom o členstvo údajmi v požadovanom rozsahu (ďalej len povinné údaje), úhradou členského poplatku a obdržaním potvrdenia Prevádzkovateľa (e-mailom alebo formou SMS správy) o úspešnej registrácia záujemcu o členstvo za Člena online klubu prevádzkovaného Prevádzkovateľom na web stránke www.solonet.sk. Pre úplné vyplnenie registračného formulára je potrebné, aby záujemca o vznik členstva vyplnil registračný formulár prevádzkovateľa na web stránke www.solonet.sk v rozsahu povinných údajov:

 • v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa (ak sa líši od adresy trvalého bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa, prihlasovacie meno (ktoré bude predstavovať unikátny identifikátor potrebný pre prihlásenie sa Člena do online klubu a tým aj do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom na web stránke www.solonet.sk), heslo (ktoré bude predstavovať heslo potrebné pre prihlásenie sa Člena do online klubu a tým aj do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom na web stránke www.solonet.sk)
 • v prípade fyzickej osoby podnikateľa: meno, priezvisko, obchodný názov, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je záujemca o členstvo platiteľom DPH), sídlo, fakturačná adresa (ak sa líši od adresy sídla), telefónne číslo, e-mailová adresa, prihlasovacie meno (ktoré bude predstavovať unikátny identifikátor potrebný pre prihlásenie sa Člena do online klubu a tým aj do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom na web stránke www.solonet.sk), heslo (ktoré bude predstavovať heslo potrebné pre prihlásenie sa Člena do online klubu a tým aj do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom na web stránke www.solonet.sk)
 • v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je záujemca o členstvo platiteľom DPH), fakturačná adresa (ak sa líši od adresy sídla), telefónne číslo, e-mailová adresa, prihlasovacie meno (ktoré bude predstavovať unikátny identifikátor potrebný pre prihlásenie sa Člena do online klubu a tým aj do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom na web stránke www.solonet.sk), heslo (ktoré bude predstavovať heslo potrebné pre prihlásenie sa Člena do online klubu a tým aj do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom na web stránke www.solonet.sk), ako aj mená a priezviská osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby.

1.1.4. Vznik členstva Člena je možný aj po otvorení registračnej pozvánky/hypertextového odkazu, ktorý je záujemcovi o členstvo zaslaný už zaregistrovaným Členom (vo forme e-mailovej správy obsahujúcej hypertextový odkaz na registráciu záujemcu za Člena v klube SOLONET alebo vo forme hypertextového odkazu zaslaného Členom pre záujemcu o členstvo ako tzv. „linku“ prostredníctvom elektronických textových komunikátorov) a po následnom vyplnení registračného formulára záujemcom o členstvo údajmi v rozsahu podľa bodu 1.1.3. tohto podčlánku, úhradou členského poplatku a obdržaním potvrdenia Prevádzkovateľa (e-mailom alebo formou SMS správy) o úspešnej registrácia záujemcu o členstvo za Člena online katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom na web stránke www.solonet.sk. Registráciou Člena podľa tohto bodu je Člen zaradený do štruktúry klubu SOLONET špecifikovanej v Podmienkach poskytovania provízií pre Členov.

1.1.5. Za moment vzniku členstva Člena v online klube Prevádzkovateľa je považovaný moment, kedy je Členovi Prevádzkovateľom doručené potvrdenie o úspešnej registrácii. Člen zodpovedá za správnosť identifikačných údajov uvádzaných v registračnom formulári a vykonaním registrácie potvrdzuje ich správnosť. V prípade uvedenia nesprávnych identifikačných údajov Člena do registračného formulára zodpovedá Člen Prevádzkovateľovi za prípadnú škodu, ktorá tým Prevádzkovateľovi vznikne. Člen potvrdzuje svoju vedomosť o tom, že úplné oprávnenia spočívajúce najmä v prístupe Člena do online katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom vznikajú Členovi až momentom zaplatenia členského poplatku. V prípade, ak zo strany Člena nedôjde k úhrade členského poplatku v rámci procesu registrácie, je Členovi zo strany Prevádzkovateľa poskytnutá 30 dňová lehota, v rámci ktorej je Člen oprávnený uhradiť členský poplatok, čím nadobudne všetky oprávnenia vyplývajúce mu z členstva v online klube SOLONET prevádzkovanom Prevádzkovateľom, a to najmä prístup do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom. Po dobu od momentu registrácie do momentu zaplatenia členského poplatku Členom nie je Členovi sprístupnený e-katalóg prevádzkovaný Prevádzkovateľom, ako ani ďalšie funkcie, a to najmä: možnosť registrácie, resp. pozývania ďalších záujemcov o členstvo v online klube SOLONET, ako ani provízny systém online klubu SOLONET a tieto funkcionality spolu s prístupom Člena do tohto katalógu Člen získava až zaplatením členského poplatku. V prípade, ak vo vyššie uvedenej 30 dňovej lehote nedôjde zo strany Člena ku zaplateniu členského poplatku, márnym uplynutím posledného dňa tejto 30 dňovej lehoty dochádza ku zániku členstva Člena v online klube SOLONET prevádzkovanom Prevádzkovateľom.

1.1.6. Po vykonaní registrácie v súlade s týmto podčlánkom sa Člen zaväzuje, že pri prvom prihlásení do online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu na základe výzvy systému zadá číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý mu majú byť vyplácané prípadné provízie zo sekcie Peňaženka. Zároveň je Člen oprávnený zvoliť kategórie záujmov, a to za účelom spresnenia ponúk jednotlivých Partnerov, ktoré mu majú byť v rámci e-katalógu Prevádzkovateľa sprístupňované. Člen zodpovedá za správnosť údajov o bankovom spojení (IBAN) uvádzaných pri prvom prihlásení a zároveň vyhlasuje, že tieto údaje sú správne a pravdivé. V prípade uvedenia nesprávnych, či nepravdivých údajov o bankovom spojení (IBAN) Člena zodpovedá Člen Prevádzkovateľovi za prípadnú škodu, ktorá tým Prevádzkovateľovi vznikne.

1.1.7. V rámci procesu registrácie je Členovi poskytovaná možnosť vyjadriť akékoľvek pripomienky a návrhy na doplnenie, či zmenu VOP alebo Podmienok poskytovania provízií pre Člena prostredníctvom formulára uverejneného na web stránke Prevádzkovateľa www.solonet.sk. V prípade, ak záujemca o členstvo v rámci registračného procesu vyplní predmetný formulár o akékoľvek pripomienky alebo návrhy na doplnenie, či zmenu VOP alebo Podmienok poskytovania provízií pre Člena dochádza k predĺženiu registračného procesu s tým, že Prevádzkovateľ oznámi svoje písomné stanovisko k pripomienkam alebo vyššie uvedeným návrhom záujemcovi o členstvo v lehote do 60 dní odo dňa predloženia týchto vyššie uvedených pripomienok alebo návrhov, pričom v prípade neakceptácie týchto pripomienok alebo návrhov bude registrácia záujemcu o členstvo Prevádzkovateľom zamietnutá. V prípade, ak Prevádzkovateľ bude akceptovať vyššie uvedené pripomienky alebo návrhy záujemcu o členstvo, bude sa táto akceptácia považovať za individuálne dojednanie, ktoré má prednosť pred znením ustanovení VOP alebo Podmienok poskytovania provízií pre Členov, ktorých sa toto individuálne dojednanie týka, a to v súlade s ustanovením bodu 5.1.4. VOP. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že v prípade, ak Prevádzkovateľ v lehote do 60 dní neoznámi svoje stanovisko k pripomienkam alebo návrhom záujemcu o členstvo k VOP alebo Podmienkam poskytovania provízií pre Členov, považuje sa takéto konanie Prevádzkovateľa za neakceptovanie pripomienok alebo návrhov záujemcu o členstvo a má sa za to, že registrácia záujemcu o členstvo neprebehla úspešne a záujemca o členstvo sa nestáva Členom online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom.

1.1.8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu subjektu za Člena online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu, a to bez udania dôvodu. V prípade, ak Prevádzkovateľ využije toto právo a bez udania dôvodu odmietne vykonať registráciu záujemcu o členstvo v online klube SOLONET a s tým spojenom e-katalógu, finančné prostriedky ktoré boli zo strany záujemcu o členstvo uhradené Prevádzkovateľovi ako členský poplatok v rámci procesu registrácie, budú zo strany Prevádzkovateľa vrátené záujemcovi o členstvo na bankový účet, z ktorého boli tieto finančné prostriedky prvotne uhradené ako členský poplatok.

1.2 Druhy členstva, zmena druhu členstva – zvýšenie / zníženie stupňa členstva

1.2.1. Členstvo Člena v online klube SOLONET Prevádzkovateľa sa člení na tieto druhy/stupne:

 • BASIC
 • GOLD

1.2.2. Obsahom členstva druhu/stupňa BASIC je oprávnenie Člena najmä prihlasovať sa do online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom, upravovať svoj profil, prehliadať e-katalóg prevádzkovaný Prevádzkovateľom a využívať ponuky a akcie Partnerov obsiahnuté v tomto e-katalógu po 5 dňoch odo dňa ich uverejnenia v e-katalógu prevádzkovanom Prevádzkovateľom, zúčastňovať sa na províznom systéme v súlade s Podmienkami poskytovania provízií pre Členov a pod. Obsahom členstva druhu/stupňa GOLD je oprávnenie Člena najmä prihlasovať sa do online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom, upravovať svoj profil, prehliadať e-katalóg prevádzkovaný Prevádzkovateľom a využívať ponuky a akcie Partnerov obsiahnuté v tomto e-katalógu bezprostredne po ich uverejnení v e-katalógu, zúčastňovať sa na províznom systéme v súlade s Podmienkami poskytovania provízií pre Členov a pod.

1.2.3. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že zmena druhu členstva Člena online klubu SOLONET je možná vo forme zvýšenia stupňa členstva (ďalej len zvýšenie členstva), t.j. prechod Člena z druhu členstva BASIC na druh členstva GOLD a vo forme zníženia stupňa členstva (ďalej len zníženie členstva), t.j. prechod Člena z druhu členstva GOLD na druh členstva BASIC. Táto zmena členstva je možná výlučne na základe žiadosti Člena s tým, že Člen je oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o zmenu členstva (zvýšenie alebo zníženie členstva) prostredníctvom elektronického formulára nachádzajúceho sa na web stránke Prevádzkovateľa www.solonet.sk, a to kedykoľvek počas trvania jeho členstva v online klube SOLONET s tým, že táto zmena druhu členstva (či už vo forme zvýšenia členstva alebo zníženia členstva) nadobúda účinky, a teda ku zmene druhu členstva dochádza dňom v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorý sa číslom zhoduje s dňom v ktorom Člen uhrádza členský poplatok podľa podčl. 1.3., bod 1.3.1. týchto VOP. Zmena druhu členstva je na základe žiadosti Člena možná výlučne 1-krát v príslušnom kalendárnom mesiaci s tým, že na ďalšie žiadosti Člena o zmenu druhu členstva v tom istom kalendárnom mesiaci Prevádzkovateľ neprihliada. Prevádzkovateľ nie je oprávnený zmeniť druh členstva Člena bez žiadosti Člena zaslanej prostredníctvom elektronického formulára nachádzajúceho sa web stránke www.solonet.sk. Na zmenu členstva sa bezprostredne vzťahujú aj podmienky uvedené v podčlánku 1.3 tohto článku.

1.3 Členské poplatky, virtuálna peňaženka

1.3.1. Členstvo Člena v online klube SOLONET a s tým spojený prístup Člena do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom je odplatný. Výška členského poplatku hradeného Členom Prevádzkovateľovi je v prípade druhu členstva BASIC v sume 9,00 € mesačne a v prípade druhu členstva GOLD v sume 35,00 € mesačne. Členský poplatok za príslušný druh členstva v príslušnom mesiaci, s výnimkou prvého členského poplatku špecifikovaného v bode 1.3.2., je splatný dňom v mesiaci, ktorý svojím číslom zodpovedá dňu, kedy bola vykonaná úhrada prvého členského poplatku Člena a v prípade, ak takýto deň v príslušnom mesiaci nie je, je dňom splatnosti posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, resp. v prípade situácie uvedenej v bode 1.4.2. týchto VOP deň, ktorý svojím číslom zodpovedá dňu kedy bola Členom vykonaná úhrada členského poplatku v rámci trojmesačnej ochrannej doby poskytovanej Členovi v súlade s podčlánkom 1.4. bodom 1.4.2. týchto VOP a ak takýto deň v príslušnom mesiaci nie je, je dňom splatnosti posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca. V prípade zmeny druhu členstva podľa bodu 1.2.3. týchto VOP je Člen povinný na mesiac, v ktorom už má zmenený druh členstva platiť členský poplatok zodpovedajúci zmenenému, t. j. novému druhu členstva.

1.3.2. Prvý členský poplatok za príslušný druh členstva Člen uhrádza v rámci registrácie po úplnom vyplnení registračného formulára, a to prostredníctvom Platobnej brány GoPay prevádzkovanej obchodnou spoločnosťou GOPAY s.r.o., so sídlom: Planá 67, 370 01 Planá, ČR, IČO: 26 046 768, registrovanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, sp. zn. C/11030, pričom úhradou prvého členského poplatku prostredníctvom Platobnej brány GoPay Člen akceptuje zmluvné podmienky obchodnej spoločnosti GOPAY s.r.o., gen. ako vyššie, vzťahujúce sa na použitie predmetnej Platobnej brány. Použitím Platobnej brány GoPay Člen udeľuje Prevádzkovateľovi Platobnej brány GoPay výslovný súhlas so spracovaním údajov o platobnom prostriedku (o platobnej bankomatovej karte) Člena použitej na úhradu prvého členského poplatku s tým, že Prevádzkovateľ nie je oprávnený tieto údaje bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Člena použiť. V prípade, ak k úhrade ďalších členských poplatkov nebudú použité virtuálne body evidované v sekcii Peňaženka Člena podľa bodu 1.3.4. tohto podčlánku, Člen výslovne súhlasí s realizáciou tzv. opakovaných platieb vykonávaných prostredníctvom Platobnej brány GoPay z platobnej bankomatovej karty Člena, ktorá bola použitá Členom na úhradu prvého členského poplatku s tým, že výška tejto opakovanej platby zodpovedá výške mesačného členského poplatku, pričom táto platba bude Členovi odpisovaná z predmetnej platobnej bankomatovej karty vždy ku dňu, ktorý je posledným dňom obdobia, na ktoré má Člen zaplatený členský poplatok za predpokladu, že počet virtuálnych bodov evidovaných v sekcii Peňaženka Člena nebude k tomuto dňu dostatočný na úhradu členského poplatku. Člen bol zo strany Prevádzkovateľa poučený o tom, že bližšie informácie o opakovaných platbách prostredníctvom Platobnej brány GoPay sú verejne dostupné na web stránke www.solonet.sk ako aj na web stránke Prevádzkovateľa Platobnej brány GoPay.

1.3.3. Po úspešnej a úplnej registrácii Člena v online klube SOLONET prevádzkovanom Prevádzkovateľom je Členovi Prevádzkovateľom v jeho osobnom profile Člena zriadená sekcia Virtuálna Peňaženka (ďalej len Peňaženka), v rámci ktorej je Členovi zobrazovaný aktuálny stav virtuálnych bodov vzťahujúcich sa na daného Člena s tým, že sa jedná o virtuálne body nadobudnuté Členom ako provízia v súlade s Podmienkami poskytovania provízií pre Člena. Člen má vedomosť o tom, že hodnota jedného virtuálneho bodu evidovaného v sekcii Peňaženka zodpovedá nominálnej hodnote 1,- € s tým, že bližšie spôsoby a podmienky transformácie virtuálnych bodov zo sekcie Peňaženka Člena na fin. prostriedky poskytované Prevádzkovateľom Členovi sú upravené v Podmienkach poskytovania provízií pre Člena.

1.3.4. Každý ďalší členský poplatok, okrem prvého členského poplatku, je Člen oprávnený uhrádzať:

 • prostredníctvom Platobnej brány GoPay v súlade s bodom 1.3.2., alebo
 • prostredníctvom virtuálnych bodov evidovaných v sekcii Peňaženka Člena za predpokladu, ak virtuálne body nachádzajúce sa v sekcii Peňaženka Člena v online klube SOLONET prevádzkovanom Prevádzkovateľom sú v dostatočnej výške na úhradu. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že členský poplatok na príslušný mesiac je Prevádzkovateľ oprávnený ku dňu splatnosti členského poplatku započítať s virtuálnymi bodmi nachádzajúcimi sa v sekcii Peňaženka Člena a o tieto virtuálne body zodpovedajúce výške mesačného členského poplatku znížiť aktuálny stav virtuálnych bodov v sekcii Peňaženka Člena za predpokladu, že množstvo virtuálnych bodov nachádzajúcich sa v sekcii Peňaženka Člena je dostatočný, t.j. rovný alebo prevyšujúci sumu mesačného členského poplatku.

1.3.5. Člen potvrdzuje svoju vedomosť o tom, že prostredníctvom platobnej brány GoPay prevádzkovanej obchodnou spoločnosťou GOPAY s.r.o., so sídlom: Planá 67, 370 01 Planá, ČR, IČO: 26 046 768, je oprávnený navyšovať stav bodov evidovaných v sekcii Peňaženka Člena, t.j. dobíjať si body v sekcii Peňaženka Člena o množstvo, ktorého výška je ponechaná na rozhodnutie Člena s tým, že toto dobíjanie je možné zo strany Člena vykonať vždy v sume celých EUR, kde hodnota 1,- € zodpovedá hodnote 1 bodu.

1.4 Zánik členstva

Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že členstvo Člena v online klube SOLONET prevádzkovanom Prevádzkovateľom môže zaniknúť jedným z týchto spôsobov:

 • zrušenie členstva Člena na základe žiadosti Člena,
 • zrušenie členstva Člena z dôvodu nezaplatenia členského poplatku v stanovenej dobe,
 • zrušenie členstva Člena z dôvodu duplicitnej, pripadne viacnásobnej registrácie Člena,
 • zrušenie členstva Člena z dôvodu uvedenia nesprávnych, prípadne nepravdivých údajov o Členovi,
 • zrušenie členstva Člena z dôvodu porušenia VOP, resp. príslušných právnych predpisov Členom,
 • zrušenie členstva Člena z dôvodu zániku Prevádzkovateľa,
 • zrušenie členstva Člena z dôvodu odstúpenia Člena od tejto zmluvy pre zmenu VOP.

1.4.1. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že členstvo Člena v online klube SOLONET prevádzkovanom Prevádzkovateľom a s tým spojený prístup do e-katalógu Prevádzkovateľa zaniká na základe žiadosti Člena o zrušenie členstva, ktorej vzor je zverejnený na web stránke www.solonet.sk, a to uplynutím posledného dňa mesiaca, na ktorý mal Člen zaplatený členský poplatok. Zánikom členstva Člena podľa tohto bodu nie sú dotknuté nároky Člena na vyplatenie provízie v zmysle Podmienok poskytovania provízii pre Člena.

1.4.2. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že v prípade, ak Člen nezaplatí členský poplatok riadne a včas, dochádza k pozastaveniu členstva Člena. Pre tento účel bola medzi Členom a Prevádzkovateľom dohodnutá trojmesačná ochranná doba, v rámci ktorej v prípade, ak Člen uhradí členský poplatok nedochádza ku zániku členstva Člena v online klube SOLONET, pričom dátum splatnosti členského poplatku sa mení na deň, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje v príslušnom kalendárnom mesiaci s dňom, v ktorom v rámci trojmesačnej ochrannej doby Člen uhradil členský poplatok, a ak takého dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci niet, na posledný deň daného kalendárneho mesiaca. Prevádzkovateľ a Člen sa zároveň dohodli, že členstvo Člena v online klube SOLONET prevádzkovanom Prevádzkovateľom a s tým spojený prístup do e-katalógu Prevádzkovateľa zaniká v prípade, ak Člen ani v lehote do troch mesiacov (ochranná doba) od posledného dňa mesiaca, v rámci ktorého mal zaplatený členský poplatok, nezaplatí ďalší členský poplatok. Momentom zániku Člena v online klube SOLONET je v tomto prípade prvý deň nasledujúci po vyššie uvedenej trojmesačnej lehote. V prípade zániku členstva Člena podľa tohto bodu, Prevádzkovateľ vykoná transformáciu virtuálnych bodov nachádzajúcich sa v sekcie Peňaženka Člena a finančné prostriedky, ktorých výška bude zodpovedať výške transformovaných virtuálnych bodov budú Prevádzkovateľom zaslané Členovi na jeho bankový účet. V prípade, ak Člen v rozhodnom období podľa tohto bodu nemá vo svojom profile zadefinovaný/uvedený IBAN, na ktorý by bolo možné poskytnúť Prevádzkovateľom transformované finančné prostriedky, stráca Člen nárok na transformáciu virtuálnych bodov evidovaných k jeho osobe v sekcii Peňaženka Člena na prostriedky finančné a tieto virtuálne body prepadávajú v prospech Prevádzkovateľa.

1.4.3. Na základe vzájomných dojednaní sa Člen zaväzuje, že nepristúpi k duplicitnej, resp. viacnásobnej registrácii a jeden Člen sa zaväzuje vykonať registráciu svojej osoby výlučne 1-krát. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že napriek predchádzajúcej vete je Člen zaregistrovaný duplicitne, resp. viacnásobne, je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť členstvo neskôr registrovaného Člena, a to napriek zaplatenému členskému poplatku, a to bez nároku Člena na vrátenie zvyšku členského poplatku. Toto dojednanie spočívajúce v nevrátení členského poplatku napriek zrušeniu členstva Člena zároveň predstavuje zmluvnú pokutu, ktorú je Člen povinný Prevádzkovateľovi za porušenie vyššie uvedeného dojednania zaplatiť. Momentom zrušenia členstva Člena je v danom prípade moment, kedy je Prevádzkovateľom Členovi na Členom uvedenú e-mailovú adresu doručené oznámenie o zrušení členstva Člena z dôvodu porušenia vzájomne dojednaných VOP. V prípade zániku členstva Člena podľa tohto bodu stráca Člen nárok na transformáciu virtuálnych bodov evidovaných k jeho osobe v sekcii Peňaženka Člena na prostriedky finančné a tieto virtuálne body prepadávajú v prospech Prevádzkovateľa.

1.4.4. Člen potvrdzuje svoju vedomosť o tom, že Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť členstvo Člena v online klube SOLONET a zároveň zrušiť s tým bezprostredne spojený prístup Člena do e-katalógu Prevádzkovateľa v prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že zo strany Člena boli v rámci procesu registrácie uvádzané nesprávne, prípadne nepravdivé údaje o Členovi. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že Člen uviedol nesprávne alebo nepravdivé údaje v rámci procesu registrácie, je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť členstvo tohto Člena, a to napriek zaplatenému členskému poplatku, a to bez nároku Člena na vrátenie zvyšku členského poplatku. Toto dojednanie spočívajúce v nevrátení členského poplatku napriek zrušeniu členstva Člena zároveň predstavuje zmluvnú pokutu, ktorú je Člen povinný Prevádzkovateľovi za porušenie vyššie uvedeného dojednania zaplatiť. Momentom zrušenia členstva Člena je v danom prípade moment, kedy je Prevádzkovateľom Členovi na Členom uvedenú e-mailovú adresu doručené oznámenie o zrušení členstva Člena z dôvodu porušenia vzájomne dojednaných VOP. V prípade zániku členstva Člena podľa tohto bodu stráca Člen nárok na transformáciu virtuálnych bodov evidovaných k jeho osobe v sekcii Peňaženka Člena na prostriedky finančné a tieto virtuálne body prepadávajú v prospech Prevádzkovateľa.

1.4.5. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť členstvo Člena v online klube SOLONET a zároveň zrušiť s tým bezprostredne spojený prístup Člena do e-katalógu Prevádzkovateľa v prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že zo strany Člena boli vykonané úkony v rozpore s ustanoveniami VOP, Podmienok poskytovania provízií pre Člena, ďalšími vzájomnými dojednaniami Člena a Prevádzkovateľa, resp. príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na tento právny vzťah Prevádzkovateľa a Člena, a to najmä úkony Člena, ktorými na strane Prevádzkovateľa vznikla hrozba škody, resp. ktorými na strane Prevádzkovateľa vznikla škoda. Pre tento prípad je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť členstvo tohto Člena, a to napriek zaplatenému členskému poplatku, a to bez nároku Člena na vrátenie zvyšku členského poplatku. Toto dojednanie spočívajúce v nevrátení členského poplatku napriek zrušeniu členstva Člena zároveň predstavuje zmluvnú pokutu, ktorú je Člen povinný Prevádzkovateľovi za porušenie vyššie uvedeného dojednania zaplatiť. Momentom zrušenia členstva Člena je v danom prípade moment, kedy je Prevádzkovateľom Členovi na Členom uvedenú e-mailovú adresu doručené oznámenie o zrušení členstva Člena z dôvodu porušenia vzájomne dojednaných VOP. V prípade zániku členstva Člena podľa tohto bodu stráca Člen nárok na transformáciu virtuálnych bodov evidovaných k jeho osobe v sekcii Peňaženka Člena na prostriedky finančné a tieto virtuálne body prepadávajú v prospech Prevádzkovateľa.

1.4.6. Člen súhlasí s tým, že v prípade zániku Prevádzkovateľa dochádza momentom zániku Prevádzkovateľa ku zániku členstva Člena v online klube SOLONET prevádzkovanom Prevádzkovateľom. V prípade zániku Prevádzkovateľa s právnym nástupníctvom nie sú nároky Člena existujúce voči Prevádzkovateľovi nijako dotknuté.

1.4.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch, a to najmä v záujme zosúladenia VOP s platnými právnymi predpismi ako aj v záujme zohľadňovania záujmov a odôvodnených potrieb Členov jednostranne meniť VOP, o čom Člena upovedomí formou e-mailovej správy zasielanej na e-mailovú adresu Člena zadanú Členom v rámci procesu registrácie. V prípade jednostrannej zmeny VOP Prevádzkovateľom je Člen oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, a to písomným odstúpením, ktorého vzor je zverejnený na web stránke www.solonet.sk s tým, že momentom doručenia odstúpenia Člena od tejto zmluvy členstvo Člena v online klube SOLONET zaniká. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu je Člen oprávnený využiť v lehote do 30 dní odo dňa zaslania e-mailovej správy Prevádzkovateľa obsahujúcej upovedomenie o zmenách VOP Prevádzkovateľom. Zánikom členstva Člena podľa tohto bodu nevzniká Členovi nárok na vrátenie alikvotnej časti členského poplatku, pričom nárok Člena na vyplatenie provízie v zmysle Podmienok poskytovania provízii pre Člena tým nie je dotknutý. Zmena týkajúca sa údajov Prevádzkovateľa nie je dôvodom na odstúpenie Člena od tejto Zmluvy podľa tohto bodu.

1.4.8. Člen vykonaním úplného procesu registrácie potvrdzuje svoju vedomosť o tom, že predmetom tejto zmluvy je poskytovanie elektronického obsahu zo strany Prevádzkovateľa inak ako na hmotnom nosiči, poskytovanie tohto obsahu sa začalo s výslovným súhlasom Člena a Člen úplnou registráciou potvrdzuje, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 7 ods. 1 písm. c/ a ods. 6 písm. l/ zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zároveň Člen potvrdzuje, že o tom bol riadne poučený.

1.4.9. Členstvo Člena v online klube SOLONET a s tým spojený prístup do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom Členovi zaniká aj v prípade, ak v lehote do 30 dní od úspešnej registrácie nezaplatí Člen prvý členský poplatok. V tomto prípade členstvo Člena zaniká uplynutím posledného dňa vyššie uvedenej 30 dňovej lehoty, a to bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia, ktoré by bol Prevádzkovateľ povinný zaslať Členovi.

1.4.10. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že v prípade zániku členstva Člena v online klube SOLONET a s tým spojenom e-katalógu niektorým zo spôsobov uvedených v podčlánku 1.4, s ktorým je spojený nárok Člena na transformáciu virtuálnych bodov zo sekcie Peňaženka Člena na finančné prostriedky, je táto transformácia virtuálnych bodov spoplatnená sumou 0,- € avšak s tým, že ak výška virtuálnych bodov bude menšia ako 1,- €, Člen nemá nárok na transformáciu virtuálnych bodov na prostriedky finančné a tieto virtuálne body prepadnú v prospech Prevádzkovateľa.

Čl. 2

2.1 Právny vzťah Člena a Prevádzkovateľa

2.1.1. Momentom doručenia potvrdenia Prevádzkovateľa o úspešnej registrácii Člena do online klubu SOLONET vzniká medzi Členom a Prevádzkovateľom záväzkovo-právny vzťah, a to vo forme inominátnej zmluvy v súlade s ust. § 51 zák. č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník. Na základe tejto zmluvy medzi Členom a Prevádzkovateľom nevzniká žiaden pracovný pomer, ako ani služobný pomer, prípadne iný pracovnoprávny vzťah alebo obdobný vzťah, ktorý by zakladal závislý vzťah medzi Členom a Prevádzkovateľom. Táto zmluva nie je ani založením účasť Člena v združení, nakoľko sa nejedná o zmluvný typ zmluvy o združení upravený v ust. § 829 a násl. Občianskeho zákonníka. Výkon oprávnení Člena, ktorému na základe tejto zmluvy vzniknú, je Prevádzkovateľom ponechávaný výlučne na dobrovoľnej báze a na rozhodnutí Člena, t.j. Člen môže avšak nemusí vykonávať oprávnenia, ktoré mu v súlade s touto zmluvou po dobu trvania tejto zmluvy vzniknú a prislúchajú.

2.1.2. Prevádzkovateľ a Člen ako zmluvné strany potvrdzujú svoju vedomosť o tom, že kúpna zmluva o kúpe produktu uverejňovaného v e-katalógu Prevádzkovateľa, a to či už produktu vo forme tovaru alebo produktu vo forme služby, resp. zmluva o vykonaní diela medzi Členom a partnerom Prevádzkovateľa je zmluvou uzatváranou priamo medzi Členom a príslušným partnerom Prevádzkovateľa a nejedná sa o zmluvu uzatváranú medzi Členom a Prevádzkovateľom, resp. nejedná sa o trojstrannú zmluvu uzatváranú medzi Členom, Prevádzkovateľom a partnerom Prevádzkovateľa.

2.1.3. Prevádzkovateľ a Člen potvrdzujú svoju vedomosť o tom, že ich záväzkovo-právny vzťah sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od momentu vzniku členstva Člena špecifikovaného v ust. čl. 1, bod 1.1.5. týchto VOP až do jeho zániku v súlade s ust. čl. 1, podčl. 1.4. týchto VOP.

2.2 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

2.2.1. Na základe tejto zmluvy sa Prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť prevádzku online klubu SOLONET prístupnú na web stránke www.solonet.sk a s tým spojený e-katalóg, ktorý bude prístupný registrovaným Členom s platným a aktívnym členstvom, t.j. Členom so zaplateným členským poplatkom a tým oboznamovať Členov o ponukách tovarov a služieb – produktov od Partnerov Prevádzkovateľa ako aj o akciách s týmito produktmi spojenými.

2.2.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu profilu Člena v online klube SOLONET prístupného na web stránke www.solonet.sk. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že obsah profilu Člena obsahuje hanlivé, rasisticky motivované, či iné spoločensky netolerované a neakceptované skutočnosti, Prevádzkovateľ je oprávnený upozorniť Člena na tieto skutočnosti a vyzvať ho na ich odstránenie v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň, pričom v prípade nedodržania tejto výzvy Prevádzkovateľa je Prevádzkovateľ oprávnený tieto skutočnosti z profilu Člena odstrániť aj bez výslovného súhlasu Člena. V prípade opakovaného zverejnenia takýchto alebo obdobných skutočností Členom na profile Člena, je daný dôvod na zrušenie členstva Člena v súlade s podčlánkom 1.4 týchto VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť členstvo Člena v prípade upravenom vyššie v tomto bode aj bez povinnosti zaslania upozornenia zo strany Prevádzkovateľa Členovi, a to v súlade s ustanovením podčlánku 1.4 bodu 1.4.5. týchto VOP.

2.2.3. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, ktorá Členovi vznikne zavineným porušením povinností Prevádzkovateľa, ako aj úmyselným porušením povinností Prevádzkovateľa a za škodu vzniknutú na zdraví alebo živote.

2.2.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne:

 • v dôsledku vád a nedostatkov na strane poskytovateľa internetového pripojenia Člena (spočívajúceho napr. v nedostupnosti, či dočasnom výpadku internetového pripojenia),
 • v koncovom zariadení Člena, prostredníctvom ktorého Člen realizuje prístup do online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom,
 • na strane zriaďovateľa platobnej brány GoPay,
 • v prípade vyššej moci (vis maior), mimoriadneho stavu, či situácie, vojnového stavu, mobilizácie a pod.

2.2.5. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený za účelom vykonávania údržby a opravy online klubu SOLONET prístupného na web stránke www.solonet.sk vykonávať odstávky web stránky www.solonet.sk a tým dočasne obmedziť, resp. znemožniť na čas nevyhnutne potrebný Členovi prístup do online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom, ako aj do s tým spojeného e-katalógu. Údržbu a aktualizáciu online klubu SOLONET sa Prevádzkovateľ zaväzuje vykonávať, ak to dovolia technické okolnosti bez vykonávania odstávok web stránky www.solonet.sk s tým, že v prípade ak rozsah opráv, úprav a aktualizácií nedovoľuje ich vykonanie bez odstávky web stránky www.solonet.sk, je Prevádzkovateľ oprávnený na čas nevyhnutne potrebný túto odstávku vykonať. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje, že všetky plánované odstávky web stránky www.solonet.sk budú z jeho strany oznámené Členovi vopred uverejnením oznámenia o plánovanej odstávke na web stránke www.solonet.sk, a to najneskôr 6 hodín pred plánovanou odstávkou. Toto dojednanie neplatí v prípade, ak dôjde v online klube SOLONET na web stránke www.solonet.sk k neočakávanej technickej chybe, či poruche, ktorej odstránenie bude možné výlučne za odstávky web stránky www.solonet.sk. V prípadoch uvedených v tomto bode Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť Členovi z dôvodu technických porúch a nedostatkov a z dôvodu s tým spojenej odstávky web stránky www.solonet.sk. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje, že v rámci možnosti a odôvodnených potrieb budú z jeho strany vykonávané údržby a opravy online klubu SOLONET na web stránke www.solonet.sk prioritne mimo hlavného užívacieho času, t.j. mimo času od 07.00 hod. do 22.00 hod.

2.2.6. Prevádzkovateľ a Člen sa zároveň dohodli, že za odstávky, resp. za obdobie kedy bude Členovi znemožnený prístup do online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom v súlade s bodom 2.2.5. týchto VOP, Členovi neprislúcha zľava, resp. nárok na vrátenie alikvotnej časti zaplateného členského poplatku.

2.3 Práva a povinnosti Člena

2.3.1. Na základe zmluvného vzťahu medzi Členom a Prevádzkovateľom je Člen po dobu, po ktorú má riadne zaplatený členský poplatok oprávnený prihlasovať sa do online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom, ako aj do s tým spojeného e-katalógu a vyhľadávať ponuky tovarov a služieb – produktov zverejňovaných v e-katalógu Partnermi Prevádzkovateľa, využívať akcie uverejnené Partnerom Prevádzkovateľa v rámci e-katalógu Prevádzkovateľa. V prípade druhu členstva BASIC je Člen oprávnený ponuky a akcie partnerov uverejňované v e-katalógu Prevádzkovateľa využívať až po uplynutí 5-tich kalendárnych dní odo dňa uverejnenia týchto ponúk a akcií v e-katalógu Prevádzkovateľa. V prípade druhu členstva GOLD je Člen oprávnený ponuky a akcie partnerov uverejňované v e-katalógu Prevádzkovateľa využívať bezprostredne po uverejnení týchto ponúk a akcií v e-katalógu Prevádzkovateľa.

2.3.2. Na základe tejto zmluvy uzatvorenej medzi Členom a Prevádzkovateľom je zároveň Člen oprávnený zasielať ďalším osobám (fyzickým osobám starším ako 18 rokov, podnikateľom a právnickým osobám) e-mailové správy, resp. tzv. linky/registračné pozvánky obsahujúce hypertextový odkaz na registráciu záujemcu za Člena v online klube SOLONET, a to v súlade so štruktúrou online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom, ktorá štruktúra je bližšie špecifikovaná v Podmienkach poskytovania provízií pre Členov.

2.3.3. Člen sa v zmysle zmluvného vzťahu medzi ním a Prevádzkovateľom zaväzuje zdržať sa konania, ktorým by vo vzťahu ku tretím osobám vystupoval ako zamestnanec, či poverená osoba Prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzuje zdržať konania, v rámci ktorého by od ostatných Členov alebo Partnerov Prevádzkovateľa vyžadoval akékoľvek finančné prostriedky v súvislosti s účasťou Člena v online klube SOLONET prevádzkovanom Prevádzkovateľom. Porušenie tohto dojednania Členom sa považuje za porušenie VOP odôvodňujúce zrušenie členstva Člena v online klube SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom podľa podčlánku 1.4 bodu 1.4.5. týchto VOP.

2.3.4. Člen sa na základe týchto VOP zároveň zaväzuje zdržať konania, ktorým by bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Prevádzkovateľa používal reklamné materiály Prevádzkovateľa, ochranné známky a logá Prevádzkovateľa, zvukové, obrazové, zvukovo-obrazové materiálny prezentujúce Prevádzkovateľa, prípadne iné identifikátory, ktorým je možné identifikovať Prevádzkovateľa, a ktoré by zároveň mohli u tretích osôb vzbudiť dojem, že Člen je v pracovnom, služobnom, obchodno-právnom alebo inom obdobnom pomere s Prevádzkovateľom, ako aj zdržať sa konania, ktorým by realizoval jednania a verejné podujatia vystupujúc ako osoba v pracovnom, služobnom, obchodno-právnom alebo inom obdobnom pomere s Prevádzkovateľom. Porušenie tohto dojednania Členom sa považuje za porušenie VOP odôvodňujúce zrušenie členstva Člena v online klube SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom podľa podčlánku 1.4 bodu 1.4.5. týchto VOP.

Čl. 3

3.1 Záruka

3.1.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady služieb poskytovaných Členovi vo forme elektronického obsahu – sprístupnenia a členstva v online klube SOLONET prevádzkovanom Prevádzkovateľom na web stránke www.solonet.sk a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť momentom vzniku záväzkovo-právneho vzťahu medzi Členom a Prevádzkovateľom.

3.2 Reklamácia – reklamačný poriadok

3.2.1. V prípade vady súvisiacej s prihlásením, či využívaním online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom, ako aj v prípade vady súvisiacej s platbou členských poplatkov a v prípade vady súvisiacej s transformáciou virtuálnych prostriedkov zo sekcie Peňaženka Člena na fin. prostriedky je Člen oprávnený uplatniť reklamáciu.

3.2.2. Reklamáciu je Člen oprávnený uplatniť prostredníctvom reklamačného formulára, ktorého vzor je uverejnený na web stránke www.solonet.sk. Osobou poverenou na vybavenie reklamácie je Prevádzkovateľ, t.j. obchodná spoločnosť SOLONET s.r.o., so sídlom: Pod šiancom 1D, 040 01 Košice – mestská časť Sever, IČO: 47 323 876, ktorá je zapísaná v OR OS KE I, v odd.: Sro, vo vložke č.: 45005/V.

3.2.3. Prevádzkovateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie Členom zašle Členovi potvrdenie o prijatí reklamácie, ktoré bude zo strany Prevádzkovateľa zaslané Členovi na e-mailovú adresu, ktorá bola Členom uvedená pri procese registrácie do registračného formulára. O spôsobe vybavenia reklamácie upovedomí Prevádzkovateľ Člena v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Členom. V prípade, ak je Prevádzkovateľ v omeškaní s vybavením reklamácie a reklamáciu Člena nevybaví v lehote do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, je Člen oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, čím nie je dotknutý jeho nárok na transformáciu virtuálnych bodov na finančné prostriedky v súlade s Podmienkami poskytovania provízií pre Členov.

3.2.4. V prípade, ak by reklamované vady boli Prevádzkovateľom posúdené ako vady odstrániteľné, má Člen nárok na poskytnutie primeranej zľavy, prípadne na doplnenie toho, čo chýba. Ak by sa jednalo o vady opakujúce sa alebo vady, ktoré nemožno odstrániť, a pre ktoré nemožno poskytovaný elektronický obsah riadne alebo dohodnutým spôsobom užívať, je Člen oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, čím nie je dotknutý jeho nárok na transformáciu virtuálnych bodov na finančné prostriedky v súlade s Podmienkami poskytovania provízií pre Členov.

3.2.5. Orgánom dozoru vo vzťahu ku spôsobu vybavenia reklamácie a ku reklamačnému konaniu je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95.

Čl. 4

4.1 Zásady a podmienky používania online klubu SOLONET a e-katalógu Prevádzkovateľa

4.1.1. Člen prehlasuje, že súhlasí so zásadami a podmienkami používania online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom, ako aj so zásadami a podmienkami používania s tým spojeného e-katalógu.

4.1.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správne znenie, aktuálne znenie a za úplnosť údajov uverejňovaných o ponukách produktov Partnerov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečovať v čo najväčšej možnej miere aktuálnosť a úplnosť predmetných ponúk a informácií s tým súvisiacich. Prevádzkovateľ a Člen konštatujú svoju vedomosť o tom, že všetky skutočnosti a informácie zverejnené na web stránke www.solonet.sk, s výnimkou VOP, Podmienok poskytovania provízií pre Členov a ďalších právnych dokumentov upravujúcich vzájomné práva a povinnosti Člena, Prevádzkovateľa a Partnera Prevádzkovateľa, majú výlučne informatívny charakter.

4.1.3. Člen potvrdzuje svoju vedomosť o tom, že elektronický obsah obsiahnutý na web stránke www.solonet.sk, a to či už textová časť, tak aj zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy podliehajú ochrane autorskými právami s tým, že ich použitie bez predchádzajúceho výslovného súhlasu autora je postihnuteľné v zmysle platných právnych predpisov.

4.1.4. V prípade, ak Člen v rámci e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom publikuje komentáre, hodnotenia alebo iné subjektívne názory vo vzťahu ku ponuke produktov ponúkaných Partnermi Prevádzkovateľa, znáša Člen za takéto komentáre, hodnotenia a iné subjektívne názory zodpovednosť. Ak sú tieto prezentácie Člena hanlivé, rasovo, či inak diskriminačne orientované, v rozpore s dobrými mravmi alebo spoločensky neakceptované, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúcej výzvy a upozornenia tieto príspevky a prezentácie Člena odstrániť. Člen a Prevádzkovateľ sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať blokáciu používateľského účtu Člena a tým mu na dobu nevyhnutne potrebnú znemožniť prístup do online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu, a to v prípade ak konanie Člena v rámci online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom vykazuje znaky podozrivého konania spočívajúceho v konaní hanlivom, rasovo, či inak diskriminačne orientovanom, resp. v konaní, ktoré by mohlo sťažiť alebo znemožniť prevádzku online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom. Po dobu blokácie prístupu Člena do daného používateľského účtu, Člen nemá nárok na akúkoľvek finančnú kompenzáciu, či náhradu škody.

4.1.5. Člen sa zaväzuje využívať prístup do online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu ako aj vykonávať všetky oprávnenia, ktoré mu z členstva v tomto online klube SOLONET vyplývajú, osobne. Členstvo v online klube SOLONET a s tým spojený prístup do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom je prevoditeľný výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa vydaným na základe písomnej žiadosti Člena. Obsahom tejto žiadosti sú identifikačné údaje o Členovi, ako aj identifikačné údaje o záujemcovi o nadobudnutie už registrovaného členstva od Člena. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zaujať písomné stanovisko k tejto žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia Prevádzkovateľovi s tým, že toto stanovisko bude Členovi zaslané na e-mailovú adresu, ktorá bola Členom zadaná v rámci registračného procesu. V prípade súhlasu Prevádzkovateľa s prevodom členstva a s tým spojených oprávnení z Člena na tretiu osobu, budú Prevádzkovateľom vykonané zmeny v príslušnej databáze evidujúcej Členov v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej zmluvy, na základe ktorej dôjde ku prevodu členstva a s tým spojených práv a povinností Člena. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať zmenu členstva ako je uvedené vyššie výlučne za predpokladu, že zmluva o prevode členstva a s tým spojených práv a povinností Člena mu bude doručená Členom. V opačnom prípade nie je Prevádzkovateľ povinný vykonať zmenu v databáze evidujúcej Členov, s čím Člen výslovne súhlasí.

4.1.6. Členstvo v online klube SOLONET a s tým spojený prístup do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom je nedeliteľné, čo platí pre prípad prevodu a prechodu členstva. V prípade úmrtia Člena bude ako nový Člen evidovaná osoba, ktorá Prevádzkovateľovi preukáže osvedčením o dedičstve, prípadne iným rozhodnutím príslušného štátneho orgánu nadobudnutie členstva a s tým spojených práv a povinností po právnom predchodcovi (poručiteľovi – pôvodnom Členovi). Ak z predmetného rozhodnutia príslušného štátneho orgánu bude vyplývať rozdelenie členstva pôvodného Člena (poručiteľa) v online klube SOLONET, na členstvo pôvodného Člena sa bude hľadieť ako na členstvo zaniknuté, a to momentom smrti pôvodného Člena (poručiteľa) s tým, že všetky práva a povinnosti pôvodného Člena prechádzajú na Prevádzkovateľa bez nároku právnych nástupcov pôvodného Člena na akúkoľvek finančnú kompenzáciu od Prevádzkovateľa.

4.1.7. Akékoľvek podnety alebo sťažnosti je Člen oprávnený zasielať Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu kontakt@solonet.sk s tým, že tieto podnety a sťažnosti sa Prevádzkovateľ zaväzuje vybaviť v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia. V prípade, ak bude podnet alebo sťažnosť Člena Prevádzkovateľom vyhodnotená ako nedôvodná, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vybaviť túto sťažnosť alebo podnet bez povinnosti oznámenia písomného stanoviska Členovi.

4.1.8. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, aby akákoľvek komunikácia medzi Prevádzkovateľom a Členom prebiehala vo forme elektronickej komunikácie, a aby akékoľvek doklady boli medzi Prevádzkovateľom a Členom zasielané elektronicky – e-mailom, a to:

 • zo strany Člena Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v týchto VOP, resp. prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na web stránke www.solonet.sk;
 • zo strany Prevádzkovateľa Členovi na e-mailovú adresu Člena zadanú Členom v rámci procesu registrácie Člena do online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom.

4.1.9. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že Člen je povinný Prevádzkovateľovi ohlásiť bezodkladne akúkoľvek zmenu identifikačných údajov Člena s tým, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neoznámením zmeny identifikačných údajov Člena Prevádzkovateľovi riadne a včas. V prípade, ak by v dôsledku neoznámenia zmeny identifikačných údajov Člena došlo na strane Prevádzkovateľa ku vzniku škody, Člen zodpovedá Prevádzkovateľovi za takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

4.1.10. Člen výslovne súhlasí so zasielaním ponúk, notifikácií, ako aj ďalších marketingových produktov zo strany Prevádzkovateľa Členovi, a to po celú dobu trvania členstva Člena v online klube SOLONET a s tým spojenom e-katalógu prevádzkovanom Prevádzkovateľom.

4.1.11. Prevádzkovateľ a Člen potvrdzujú svoju vedomosť o tom, že zo strany Prevádzkovateľa je Členovi sprístupnená v rámci web stránky www.solonet.sk po prihlásení sa do používateľského účtu Člena, sekcia Nápady a postrehy, v rámci ktorej je Člen oprávnený zasielať Prevádzkovateľovi akékoľvek návrhy na zmenu, či vylepšenie fungovania online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom, pričom zasielanie predmetných príspevkov v danej sekcii je ponechané na dobrovoľnom rozhodnutí Člena, a to bez akéhokoľvek nároku Člena na odmenu, či akúkoľvek náhradu za takéto podnety.

Čl. 5

5.1 Záverečné ustanovenia

5.1.1. Tieto VOP tvoria základný právny rámec pre záväzkovo-právny vzťah vzniknutý medzi Prevádzkovateľom a Členom. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

5.1.2. Prevádzkovateľ a Člen sa zaväzujú, že akékoľvek vzájomné spory a nezhody budú riešiť dohodou. Prípadné spory medzi Prevádzkovateľom a Členom môžu byť riešené aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov v súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Člen zároveň potvrdzuje, že zo strany Prevádzkovateľa bol poučený o Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013). V prípade nemožnosti urovnania prípadných sporov Prevádzkovateľa a Člena mimosúdne, t.j. dohodou, sú na riešenie sporov Člena a Prevádzkovateľa príslušné všeobecné súdy SR.

5.1.3. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie týchto VOP bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo nevykonateľné, je neplatným alebo nevykonateľným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy týchto VOP alebo z ich obsahu nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu týchto VOP.

5.1.4. Prípadné individuálne dojednania medzi Prevádzkovateľom a Členom majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že pre platnosť a účinnosť individuálnych dojednaní, ktoré majú prednosť pred ustanoveniami VOP musia byť tieto individuálne dojednania vyjadrené v písomnej forme, a to buď vo forme dohody Prevádzkovateľa a Člena alebo vo forme písomného potvrdenia Prevádzkovateľa o individuálnych dojednaniach.

5.1.5. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že v prípade, ak by došlo k situácii uvedenej v bode 5.1.3 týchto VOP, Prevádzkovateľ vykoná bezodkladne doplnenie podmienok podľa týchto VOP tak, aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia. Uvedené doplnenie Prevádzkovateľ nevykoná iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel a účel neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie by objektívne nebolo možné nahradiť iným platným a vykonateľným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu.

5.1.6. Prevádzkovateľ a Člen sa dohodli, že tieto VOP v ich aktuálnom znení sú záväzné aj pre prípadných právnych nástupcov Člena.

5.1.7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25. 04. 2019. Akékoľvek zmeny VOP vykonané Prevádzkovateľom nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na web stránke www.solonet.sk.

S Vašimi otázkami a pripomienkami k Všeobecným obchodným podmienkam pre Členov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.