Všeobecné obchodné podmienky pre Partnerov online klubu SOLONET

PrevádzkovateľSOLONET s.r.o.
SídloPod šiancom 1D, Košice 04001, Slovensko
IČO47323876
Zapísaný v obchodnom registriOkresný súd Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 45005/V
Osoby oprávnené konať za spoločnosťMichal Dlužanin
Tieto pravidlá nadobudli platnosť k25. 04. 2019
Prevádzkované webové sídlowww.solonet.sk
Podnetypoštou na adresu sídla alebo elektronicky na partner@solonet.sk

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti Partnerov evidovaných v online klube SOLONET prevádzkovanom Prevádzkovateľom prostredníctvom web stránky www.solonet.sk a Prevádzkovateľa online klubu, ktorým je: obchodná spoločnosť SOLONET s.r.o., so sídlom: Pod šiancom 1D, 040 01 Košice – mestská časť Sever, IČO: 47 323 876, ktorá je zapísaná v OR OS KE I, v odd.: Sro, vo vložke č.: 45005/V, ako aj vzájomný právny vzťah vzniknutý medzi Partnerom a Prevádzkovateľom na základe uzatvorenej písomnej zmluvy (ďalej len Písomná zmluva).

Prevádzkovateľ prostredníctvom web stránky www.solonet.sk prevádzkuje online klub SOLONET, v rámci ktorého je Partnerovi vytvorený používateľský účet (ďalej len účet), po prihlásení sa do ktorého je Partnerovi sprístupnený e-katalóg, účelom ktorého je propagácia obchodného profilu Partnera, tovarov a služieb (ďalej len produktov) Partnerov ponúkaných v prospech registrovaných Členov Prevádzkovateľa, ako aj oboznámenie sa registrovaných Členov Prevádzkovateľa o podmienkach stanovených Partnermi, resp. o zvýhodnených podmienkach (ďalej len akciách) poskytovaných Partnermi, za ktorých môže registrovaný Člen Prevádzkovateľa zakúpiť produkty od Partnerov.

Čl. 1

1.1 Partner – vznik partnerstva

1.1.1. Partnerom Prevádzkovateľa online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu Prevádzkovateľa môže byť:

 • fyzická osoba podnikateľ v rozsahu oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti,
 • právnická osoba v rozsahu oprávnení na výkon predmetov činnosti evidovaných v osobitnej evidencii príslušných štátnych orgánov.

1.1.2. Účasť Partnera v online klube SOLONET prevádzkovanom Prevádzkovateľom a tým vznik partnerstva medzi Partnerom a Prevádzkovateľom vzniká na základe Písomnej zmluvy uzatvorenej medzi Partnerom a Prevádzkovateľom. Momentom vzniku partnerstva medzi Partnerom a Prevádzkovateľom je deň účinnosti Písomnej zmluvy uzatvorenej medzi Partnerom a Prevádzkovateľom.

1.1.3. Po tom, čo medzi Partnerom a Prevádzkovateľom dôjde k uzatvoreniu Písomnej zmluvy sa Prevádzkovateľ zaväzuje, že v lehote do 14 dní odo dňa uzatvorenia Písomnej zmluvy vygeneruje Partnerovi prihlasovacie údaje (kde prihlasovacím menom je: e-mailová adresa uvedená Partnerom v písomnej zmluve a heslom je: kombinácia čísel a veľkých a malých tlačených písmen vygenerovaných Prevádzkovateľom), ktoré budú Partnerovi zaslané Prevádzkovateľom na e-mailovú adresu Partnera uvedenú v písomnej zmluve, a na základe ktorých bude Partner oprávnený prihlásiť sa do svojho účtu zriadeného v online klube SOLONET prevádzkovanom Prevádzkovateľom a do s tým spojeného e-katalógu Prevádzkovateľa. Lehota uvedená vyššie v tomto bode sa predlžuje o dobu, počas ktorej zo strany Partnera nedošlo k poskytnutiu všetkých potrebných podkladov Prevádzkovateľovi, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre Prevádzkovateľa za účelom vytvorenia profilu Partnera v online klube SOLONET a s tým spojenom e-katalógu Prevádzkovateľa.

1.1.4. Po prvom prihlásení Partnera do online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom sa Partner zaväzuje vykonať kontrolu identifikačných údajov Partnera evidovaných Prevádzkovateľom a zároveň je oprávnený vykonať zmenu prihlasovacieho hesla na ľubovoľné heslo v počte znakov požadovaných Prevádzkovateľom.

Druhy prístupov Partnera do online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom

1.2.1. Prístup Partnera v online klube SOLONET Prevádzkovateľa sa člení na tieto druhy:

 • Partner BASIC

1.2.2. Obsahom prístupu Partner BASIC je oprávnenie osoby konajúcej v mene Partnera (štatutárny orgán, resp. iná osoba poverená Partnerom na konanie v mene Partnera pre online klub SOLONET) prihlasovať sa do online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu Prevádzkovateľa, kontrolovať a upravovať profil Partnera, kontrolovať, upravovať, aktualizovať, rozširovať a zužovať ponuku produktov ponúkaných Partnerom pre Členov online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom, vytvárať, meniť a rušiť akcie a eventy ponúkané Partnerom pre Členov online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom, a to všetko vrátane nahrávania zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov prezentujúcich produkty (tovary a/alebo služby) ponúkané Partnerom.

1.3 Poplatok za prístup Partnera do online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom

1.3.1. Prístup Partnera do online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom môže byť dojednaný ako prístup odplatný, alebo ako prístup bezodplatný. Určenie odplatnosti, či bezodplatnosti prístupu Partnera do online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom je výsledkom vzájomných jednaní medzi Partnerom a Prevádzkovateľom a je bližšie dohodnutý v písomnej zmluve Partnera a Prevádzkovateľa, neoddeliteľnou súčasťou ktorej sú tieto VOP pre Partnerov.

1.4 Zánik partnerstva Partnera a Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že písomná zmluva uzatvorená medzi Partnerom a Prevádzkovateľom, na základe ktorej je Partnerovi zriadený prístup do online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom môže zaniknúť jedným z týchto spôsobov:

 • zrušenie písomnej zmluvy na základe jednostrannej výpovede Partnera,
 • zrušenie písomnej zmluvy na základe jednostrannej výpovede Prevádzkovateľa,
 • zrušenie písomnej zmluvy z dôvodu uvedenia nesprávnych, prípadne nepravdivých údajov o Partnerovi,
 • zrušenie písomnej zmluvy z dôvodu porušenia VOP, resp. príslušných právnych predpisov Partnerom,
 • zrušenie písomnej zmluvy z dôvodu zániku Partnera bez právneho nástupníctva,
 • zrušenie písomnej zmluvy z dôvodu zániku Prevádzkovateľa bez právneho nástupníctva,
 • zrušenie písomnej zmluvy z dôvodu jednostranného odstúpenia Partnera od tejto zmluvy pre zmenu VOP.

1.4.1. Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že Partner je oprávnený jednostranne písomne vypovedať Písomnú zmluvu, a to bez udania dôvodu. V prípade jednostrannej výpovede Písomnej zmluvy Partnerom, Písomná zmluva zaniká posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola jednostranná písomná výpoveď doručená Prevádzkovateľovi. Týmto momentom Prevádzkovateľ zároveň zruší prístup Partnera do online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom.

1.4.2. Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne písomne vypovedať Písomnú zmluvu, a to bez udania dôvodu. V prípade jednostrannej výpovede Písomnej zmluvy Prevádzkovateľom, Písomná zmluva zaniká posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola jednostranná písomná výpoveď doručená Partnerovi, a to na e-mailovú adresu Partnera uvedenú v Písomnej zmluve. Týmto momentom Prevádzkovateľ zároveň zruší prístup Partnera do online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom.

1.4.3. Partner potvrdzuje svoju vedomosť o tom, že Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť prístup Partnera do online klubu SOLONET a zároveň zrušiť s tým bezprostredne spojený prístup Partnera do e-katalógu Prevádzkovateľa v prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že zo strany Partnera boli v rámci procesu uzatvárania Písomnej zmluvy uvádzané nesprávne, prípadne nepravdivé údaje o Partnerovi. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že Partner uviedol nesprávne alebo nepravdivé údaje v rámci procesu uzatvárania Písomnej zmluvy, je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť prístup Partnera do online klubu SOLONET a s tým spojený prístup do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom. Momentom zrušenia prístupu Partnera do online klubu SOLONET a s tým spojeného prístupu do e-katalógu Prevádzkovateľa a zároveň momentom zrušenia Písomnej zmluvy Partnera a Prevádzkovateľa je v danom prípade moment, kedy je Prevádzkovateľom Partnerovi na Partnerom uvedenú e-mailovú adresu v Písomnej zmluve doručené oznámenie o zrušení prístupu z dôvodu porušenia vzájomne dojednaných VOP. Postupom podľa tohto bodu nie je dotknutý prípadný nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody od Partnera.

1.4.4. Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Písomnú zmluvu a s tým spojený prístup Partnera do online klubu SOLONET ako aj prístup do e-katalógu Prevádzkovateľa v prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že zo strany Partnera boli vykonané úkony v rozpore s ustanoveniami VOP, Písomnej zmluvy a ďalšími vzájomnými dojednaniami Partnera a Prevádzkovateľa, resp. príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na tento právny vzťah Prevádzkovateľa a Partnera, a to najmä úkony Partnera, ktorými na strane Prevádzkovateľa vznikla hrozba škody, resp. ktorými na strane Prevádzkovateľa vznikla škoda. Momentom zrušenia prístupu Partnera do online klubu SOLONET a s tým spojeného prístupu do e-katalógu Prevádzkovateľa a zároveň momentom zrušenia Písomnej zmluvy Partnera a Prevádzkovateľa je v danom prípade moment, kedy je Prevádzkovateľom Partnerovi na Partnerom uvedenú e-mailovú adresu v Písomnej zmluve doručené oznámenie o zrušení prístupu z dôvodu porušenia vzájomne dohodnutých dojednaní. Postupom podľa tohto bodu nie je dotknutý prípadný nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody od Partnera.

1.4.5. Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že v prípade zániku Partnera bez právneho nástupníctva dochádza momentom zániku Partnera ku zrušeniu Písomnej zmluvy a tým aj ku zániku prístupu Partnera do online klubu SOLONET a prístupu do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom. V prípade zániku Partnera s právnym nástupníctvom nie sú nároky Partnera existujúce voči Prevádzkovateľovi nijako dotknuté.

1.4.6. Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že v prípade zániku Prevádzkovateľa bez právneho nástupníctva dochádza momentom zániku Prevádzkovateľa ku zániku Písomnej zmluvy a tým aj ku zániku prístupu Partnera do online klubu SOLONET a prístupu do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom. V prípade zániku Prevádzkovateľa s právnym nástupníctvom nie sú nároky Partnera existujúce voči Prevádzkovateľovi nijako dotknuté.

1.4.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch, a to najmä v záujme zosúladenia VOP s platnými právnymi predpismi ako aj v záujme zohľadňovania záujmov a odôvodnených potrieb Členov a Partnerov jednostranne meniť VOP, o čom Partnera upovedomí formou e-mailovej správy zasielanej na e-mailovú adresu Partnera uvedenú v Písomnej zmluve. V prípade jednostrannej zmeny VOP Prevádzkovateľom je Partner oprávnený od Písomnej zmluvy odstúpiť, a to písomným odstúpením, ktorého vzor je zverejnený na web stránke www.solonet.sk s tým, že momentom doručenia odstúpenia Partnera od Písomnej zmluvy Písomná zmluva a prístup Partnera do online klubu SOLONET a do e-katalógu Prevádzkovateľa zaniká. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu je Partner oprávnený využiť v lehote do 30 dní odo dňa zaslania e-mailovej správy Prevádzkovateľa obsahujúcej upovedomenie o zmenách VOP Prevádzkovateľom. Zmena týkajúca sa údajov Prevádzkovateľa nie je dôvodom na odstúpenie Partnera od tejto Zmluvy podľa tohto bodu.

Čl. 2

2.1 Právny vzťah Partnera a Prevádzkovateľa

2.1.1. Momentom uzatvorenia Písomnej zmluvy medzi Partnerom a Prevádzkovateľom vzniká medzi Partnerom a Prevádzkovateľom záväzkovo-právny vzťah, a to vo forme inominátnej zmluvy v súlade s ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník. Na základe tejto zmluvy medzi Partnerom a Prevádzkovateľom nevzniká žiaden pracovný pomer, ako ani služobný pomer, prípadne iný pracovno-právny vzťah, resp. obdobná závislá činnosť medzi Partnerom a Prevádzkovateľom a touto zmluvou nie je ani založená účasť Partnera v združení, nakoľko sa nejedná o zmluvný typ zmluvy o združení upravený v ust. § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka.

2.1.2. Prevádzkovateľ a Partner ako zmluvné strany potvrdzujú svoju vedomosť o tom, že kúpna zmluva o kúpe produktu uverejňovaného v e-katalógu Prevádzkovateľa, a to či už produktu vo forme tovaru alebo produktu vo forme služby, resp. zmluva o vykonaní diela medzi Členom a Partnerom Prevádzkovateľa je zmluvou uzatváranou priamo medzi Členom a príslušným Partnerom Prevádzkovateľa a nejedná sa o zmluvu uzatváranú medzi Členom a Prevádzkovateľom, resp. nejedná sa o trojstrannú zmluvu uzatváranú medzi Členom, Prevádzkovateľom a Partnerom Prevádzkovateľa.

2.1.3. Prevádzkovateľ a Partner potvrdzujú svoju vedomosť o tom, že ich záväzkovo-právny vzťah sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od momentu uzatvorenia Písomnej zmluvy Partnera a Prevádzkovateľa až do jej zrušenia/zániku v súlade s ust. čl. 1, podčlánok 1.4. týchto VOP.

2.2 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

2.2.1. Na základe tejto zmluvy sa Prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť prevádzku online klubu SOLONET prístupnú na web stránke www.solonet.sk a s tým spojený e-katalóg, ktorý bude prístupný registrovaným Členom s platným a aktívnym členstvom, t.j. Členom so zaplateným členským poplatkom a tým oboznamovať Členov o profile Partnera, o ponukách tovarov a služieb – produktov od Partnerov Prevádzkovateľa ako aj o akciách s týmito produktmi spojenými. Zároveň sa Prevádzkovateľ zaväzuje umožniť prístup Partnera do online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom.

2.2.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu profilu Partnera v online klube SOLONET prístupného na web stránke www.solonet.sk ako aj kontrolu ponúk produktov vytváraných Partnerom. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že obsah profilu Partnera alebo obsah ponúk Partnera obsahuje hanlivé, rasisticky motivované, či iné spoločensky netolerované a neakceptované skutočnosti, Prevádzkovateľ je oprávnený upozorniť Partnera na tieto skutočnosti a vyzvať ho na ich odstránenie v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň, pričom v prípade nedodržania tejto výzvy Prevádzkovateľa je Prevádzkovateľ oprávnený tieto skutočnosti z profilu Partnera ako aj z ponuky Partnera, prípadne celú dotknutú ponuku Partnera odstrániť aj bez výslovného súhlasu Partnera. V prípade opakovaného zverejnenia takýchto alebo obdobných skutočností Partnerom na profile Partnera alebo v rámci ponúk tvorených Partnerom, je daný dôvod na zrušenie Písomnej zmluvy a s tým spojeného prístupu Partnera do online klubu SOLONET ako aj do e-katalógu Prevádzkovateľa v súlade s podčlánkom 1.4 týchto VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, v prípade konania Partnera uvedeného vyššie v tomto bode, pristúpiť ku zrušeniu prístupu Partnera do online klubu SOLONET v súlade s podčlánkom 1.4 bod 1.4.4. týchto VOP aj bez predchádzajúceho písomného upozornenia Prevádzkovateľa.

2.2.3. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, ktorá Partnerovi vznikne zavineným porušením povinností Prevádzkovateľa, ako aj úmyselným porušením povinností Prevádzkovateľa.

2.2.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne:

 • v dôsledku vád a nedostatkov na strane poskytovateľa internetového pripojenia Partnera (spočívajúceho napr. v nedostupnosti, či dočasnom výpadku internetového pripojenia),
 • v koncovom zariadení Partnera, prostredníctvom ktorého Partner realizuje prístup do online klubu SOLONET ako aj do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom.

2.2.5. Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený za účelom vykonávania údržby a opravy online klubu SOLONET prístupného na web stránke www.solonet.sk vykonávať odstávky web stránky www.solonet.sk a tým dočasne obmedziť, resp. znemožniť na čas nevyhnutne potrebný Partnerovi prístup do online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom, ako aj do s tým spojeného e-katalógu, a teda dočasne obmedziť alebo znemožniť tvorbu, úpravu, aktualizáciu a zrušovanie akcií a ponúk produktov Partnera. Údržbu a aktualizáciu online klubu SOLONET sa Prevádzkovateľ zaväzuje vykonávať, ak to dovolia technické okolnosti bez vykonávania odstávok web stránky www.solonet.sk s tým, že v prípade ak rozsah opráv, úprav a aktualizácií nedovoľuje ich vykonanie bez odstávky web stránky www.solonet.sk, je Prevádzkovateľ oprávnený na čas nevyhnutne potrebný túto odstávku vykonať. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje, že všetky plánované odstávky web stránky www.solonet.sk budú z jeho strany oznámené Partnerovi vopred uverejnením oznámenia o plánovanej odstávke na web stránke www.solonet.sk, a to najneskôr 6 hodín pred plánovanou odstávkou. Toto dojednanie neplatí v prípade, ak dôjde v online klube SOLONET na web stránke www.solonet.sk k neočakávanej technickej chybe, či poruche, ktorej odstránenie bude možné výlučne za odstávky web stránky www.solonet.sk. V prípadoch uvedených v tomto bode Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť Partnerovi z dôvodu technických porúch a nedostatkov a z dôvodu s tým spojenej odstávky web stránky www.solonet.sk. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje, že v rámci možnosti a odôvodnených potrieb budú z jeho strany vykonávané údržby a opravy online klubu SOLONET na web stránke www.solonet.sk prioritne mimo hlavného užívacieho času, t.j. mimo času od 07.00 hod. do 22.00 hod.

2.2.6. Prevádzkovateľ a Partner sa zároveň dohodli, že za odstávky, resp. za obdobie kedy bude Partnerovi znemožnený prístup do online klubu SOLONET a s tým spojeného prístupu do e- katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom v súlade s bodom 2.2.5. týchto VOP, Partnerovi neprislúcha zľava, resp. nárok na vrátenie odmeny dohodnutej v Písomnej zmluve (ak bola odmena dohodnutá), a to ani jej alikvotnej časti.

2.3 Práva a povinnosti Partnera

2.3.1. Na základe zmluvného vzťahu medzi Partnerom a Prevádzkovateľom založeného Písomnou zmluvou a riadiaceho sa Písomnou zmluvou a ustanoveniami týchto VOP je Partner po dobu platnosti a účinnosti Písomnej zmluvy oprávnený prihlasovať sa a vstupovať do online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom, ako aj do s tým spojeného e-katalógu, upravovať profil Partnera, vytvárať, upravovať, aktualizovať a odstraňovať akcie a ponuky produktov Partnera.

2.3.2. Partner sa v zmysle zmluvného vzťahu medzi ním a Prevádzkovateľom zaväzuje zdržať sa konania, ktorým by vo vzťahu ku tretím osobám vystupoval ako zamestnanec, či poverená osoba Prevádzkovateľa a zároveň sa zaväzuje zdržať konania, v rámci ktorého by od ostatných Členov alebo Partnerov Prevádzkovateľa vyžadoval akékoľvek finančné prostriedky v súvislosti s účasťou Partnera v online klube SOLONET a s tým spojenom e-katalógu prevádzkovanom Prevádzkovateľom. Porušenie tohto bodu VOP je dôvodom na jednostranné zrušenie Písomnej zmluvy Prevádzkovateľom v súlade s podčlánkom 1.4 bod 1.4.4. týchto VOP.

2.3.3. Partner potvrdzuje svoju vedomosť o tom, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadný zásah Partnera do práv duševného vlastníctva tretích osôb v prípade zverejňovania ponúk produktov Partnera, ku ktorým budú Partnerom zverejnené zvukové, obrazové alebo zvukovo-obrazové záznamy, či iné záznamy zasahujúce do práv duševného vlastníctva tretích osôb bez ich výslovného predchádzajúceho súhlasu. Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že v prípade ak k takýmto vyššie uvedeným postupom Partnera dôjde ku vzniku škody na strane Prevádzkovateľa, je Partner povinný túto škodu Prevádzkovateľovi nahradiť v celom rozsahu. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa na zrušenie zmluvy podľa čl. 1 podčlánku 1.4 týchto VOP.

2.3.4. Partner sa na základe týchto VOP zároveň zaväzuje zdržať konania, ktorým by bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Prevádzkovateľa používal reklamné materiály Prevádzkovateľa, ochranné známky a logá Prevádzkovateľa, zvukové, obrazové, zvukovo-obrazové materiálny prezentujúce Prevádzkovateľa, prípadne iné identifikátory, ktorým je možné identifikovať Prevádzkovateľa, a ktoré by zároveň mohli u tretích osôb vzbudiť dojem, že Partner je v pracovnom, služobnom, inom obdobnom obchodno-právnom alebo inom obdobnom pomere s Prevádzkovateľom, ako aj zdržať sa konania, ktorým by realizoval jednania a verejné podujatia vystupujúc ako osoba v pracovnom, služobnom, inom obdobnom obchodno-právnom alebo inom obdobnom pomere s Prevádzkovateľom. Porušenie tohto bodu VOP je dôvodom na jednostranné zrušenie Písomnej zmluvy Prevádzkovateľom v súlade s podčlánkom 1.4 bod 1.4.4. týchto VOP.

Čl. 3

3.1 Záruka

3.1.1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady služieb poskytovaných Partnerovi vo forme elektronického obsahu – sprístupnenia online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom na web stránke www.solonet.sk a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť momentom vzniku záväzkovo-právneho vzťahu medzi Partnerom a Prevádzkovateľom.

3.2 Reklamácia – reklamačný poriadok

3.2.1. V prípade vady súvisiacej s prihlásením, či využívaním online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom, ako aj v prípade vady súvisiacej s prístupom do e-katalógu Prevádzkovateľa je Partner oprávnený uplatniť reklamáciu.

3.2.2. Reklamáciu je Partner oprávnený uplatniť prostredníctvom reklamačného formulára, ktorého vzor je uverejnený na web stránke www.solonet.sk. Osobou poverenou na vybavenie reklamácie je Prevádzkovateľ, t.j. obchodná spoločnosť SOLONET s.r.o., so sídlom: Pod šiancom 1D, 040 01 Košice – mestská časť Sever, IČO: 47 323 876, ktorá je zapísaná v OR OS KE I, v odd.: Sro, vo vložke č.: 45005/V.

3.2.3. Prevádzkovateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie Partnerom zašle Partnerovi potvrdenie o prijatí reklamácie, ktoré bude zo strany Prevádzkovateľa zaslané Partnerovi na e-mailovú adresu uvedenú Partnerom v Písomnej zmluve. O spôsobe vybavenia reklamácie upovedomí Prevádzkovateľ Partnera v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Partnerom. V prípade, ak je Prevádzkovateľ v omeškaní s vybavením reklamácie a reklamáciu Partnera nevybaví v lehote do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, je Partner oprávnený odstúpiť od Písomnej zmluvy.

3.2.4. V prípade, ak by reklamované vady boli Prevádzkovateľom posúdené ako vady odstrániteľné, má Partner nárok na poskytnutie primeranej zľavy (v prípade odplatnej Písomnej zmluvy), prípadne na doplnenie toho, čo chýba. Ak by sa jednalo o vady opakujúce sa alebo vady, ktoré nemožno odstrániť, a pre ktoré nemožno poskytovaný elektronický obsah riadne alebo dohodnutým spôsobom užívať, je Partner oprávnený odstúpiť od Písomnej zmluvy.

3.2.5. Orgánom dozoru vo vzťahu ku spôsobu vybavenia reklamácie a ku reklamačnému konaniu je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95.

Čl. 4

4.1 Zásady a podmienky prístupu a používania online klubu SOLONET a e-katalógu Prevádzkovateľa

4.1.1. Partner prehlasuje, že súhlasí so zásadami a podmienkami prístupu a používania online klubu SOLONET prevádzkovaného Prevádzkovateľom, ako aj so zásadami a podmienkami prístupu a používania s tým spojeného e-katalógu.

4.1.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správne znenie, aktuálne znenie a za úplnosť údajov uverejňovaných o ponukách produktov Partnerov Prevádzkovateľa. Partner sa zaväzuje zabezpečovať v čo najväčšej možnej miere aktuálnosť a úplnosť predmetných ponúk a informácií s tým súvisiacich. Prevádzkovateľ a Partner konštatujú svoju vedomosť o tom, že všetky skutočnosti a informácie zverejnené na web stránke www.solonet.sk, s výnimkou VOP a ďalších právnych dokumentov upravujúcich vzájomné práva a povinnosti Člena, Prevádzkovateľa a Partnera Prevádzkovateľa, majú výlučne informatívny charakter. Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že Partner je povinný Prevádzkovateľovi ohlásiť bezodkladne akúkoľvek zmenu identifikačných údajov Partnera s tým, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neoznámením zmeny identifikačných údajov Partnera Prevádzkovateľovi riadne a včas. V prípade, ak v dôsledku neoznámenia zmeny identifikačných údajov Partnera dôjde na strane Prevádzkovateľa ku vzniku škody, Partner zodpovedá Prevádzkovateľovi za túto škodu v celom rozsahu.

4.1.3. Partner potvrdzuje svoju vedomosť o tom, že elektronický obsah obsiahnutý na web stránke www.solonet.sk, a to či už textová časť, tak aj zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové záznamy podliehajú ochrane autorskými právami s tým, že ich použitie bez predchádzajúceho výslovného súhlasu autora je postihnuteľné v zmysle platných právnych predpisov.

4.1.4. V prípade, ak Partner v rámci e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom publikuje ponuky produktov, akcie Partnera, komentáre, hodnotenia alebo iné subjektívne názory vo vzťahu ku ponuke produktov ponúkaných inými Partnermi Prevádzkovateľa, znáša Partner za takéto ponuky produktov, akcie partnera, komentáre, hodnotenia a iné subjektívne názory zodpovednosť. Ak sú tieto prezentácie Partnera hanlivé, rasovo, či inak diskriminačne orientované, v rozpore s dobrými mravmi alebo spoločensky neakceptované, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúcej výzvy a upozornenia tieto príspevky a prezentácie Partnera odstrániť. Porušenie tohto bodu VOP je dôvodom na jednostranné zrušenie Písomnej zmluvy Prevádzkovateľom v súlade s podčlánkom 1.4 bod 1.4.4. týchto VOP. Partner a Prevádzkovateľ sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať blokáciu používateľského účtu Partnera a tým mu na dobu nevyhnutne potrebnú znemožniť prístup do online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu, a to v prípade ak konanie Partnera v rámci online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom vykazuje znaky podozrivého konania spočívajúceho v konaní hanlivom, rasovo, či inak diskriminačne orientovanom, resp. v konaní, ktoré by mohlo sťažiť alebo znemožniť prevádzku online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom. Po dobu blokácie prístupu Partnera do daného používateľského účtu, Partner nemá nárok na akúkoľvek finančnú kompenzáciu, či náhradu škody.

4.1.5. Partner sa zaväzuje využívať prístup do online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu ako aj vykonávať všetky oprávnenia, ktoré mu zo záväzkovo-právneho vzťahu s Prevádzkovateľom v tomto online klube SOLONET vyplývajú, osobne, resp. prostredníctvom k poverenej a oprávnenej osoby (štatutárny orgán Partnera). Prístup Partnera do online klubu SOLONET a s tým spojený prístup do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom je prevoditeľný výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa vydaným na základe písomnej žiadosti Partnera. Obsahom tejto žiadosti sú identifikačné údaje o Partnerovi, ako aj identifikačné údaje o záujemcovi o nadobudnutie už registrovaného prístupu od Partnera. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zaujať písomné stanovisko k tejto žiadosti v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia Prevádzkovateľovi s tým, že toto stanovisko bude Partnerovi zaslané na e-mailovú adresu Partnera uvedenú v Písomnej zmluve. V prípade súhlasu Prevádzkovateľa s prevodom prístupu a s tým spojených oprávnení z Partnera na tretiu osobu, budú Prevádzkovateľom vykonané zmeny v príslušnej databáze evidujúcej Partnerov v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej zmluvy, na základe ktorej dôjde ku prevodu prístupu a s tým spojených práv a povinností Partnera. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať zmenu o Partnerovi, ako je uvedené vyššie, výlučne za predpokladu, že zmluva o prevode prístupu a s tým spojených práv a povinností Partnera mu bude doručená Partnerom. V opačnom prípade nie je Prevádzkovateľ povinný vykonať zmenu v databáze evidujúcej Partnerov, s čím Partner výslovne súhlasí.

4.1.6. Prístup do online klubu SOLONET a s tým spojený prístup do e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom je nedeliteľný, čo platí pre prípad zániku Partnera s právnym nástupníctvom.

4.1.7. Akékoľvek podnety alebo sťažnosti je Partner oprávnený zasielať Prevádzkovateľovi na e-mailovú adresu partner@solonet.sk s tým, že tieto podnety a sťažnosti sa Prevádzkovateľ zaväzuje vybaviť v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia. V prípade, ak bude podnet alebo sťažnosť Partnera Prevádzkovateľom vyhodnotená ako nedôvodná, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vybaviť túto sťažnosť alebo podnet bez povinnosti oznámenia písomného stanoviska Partnerovi.

4.1.8. Partner potvrdzuje, že zo strany Prevádzkovateľa bol poučený a výslovne upozornený na tú skutočnosť, že vzťah medzi Členom a Partnerom sa považuje za vzťah spotrebiteľský a zároveň, že vzťah medzi Prevádzkovateľom a Členom sa taktiež považuje za vzťah spotrebiteľský, z ktorého dôvodu sa Partner zaväzuje v rámci uverejňovania ponúk produktov v e-katalógu prevádzkovanom Prevádzkovateľom splniť informačné povinnosti vyplývajúce z ust. § 10a zák. č. 250/2007 Z.z. ako aj z ust. § 3 zák. č. 102/2014 Z.z.. V prípade nesplnenia tejto povinnosti Partnerom zodpovedá Partner za prípadnú škodu, ktorá tým vznikne Prevádzkovateľovi.

4.1.9. Prevádzkovateľ a Partner potvrdzujú svoju vedomosť o tom, že zo strany Prevádzkovateľa je Partnerovi sprístupnená v rámci web stránky www.solonet.sk po prihlásení sa do používateľského účtu Partnera, sekcia Nápady a postrehy, v rámci ktorej je Partner oprávnený zasielať Prevádzkovateľovi akékoľvek návrhy na zmenu, či vylepšenie fungovania online klubu SOLONET a s tým spojeného e-katalógu prevádzkovaného Prevádzkovateľom, pričom zasielanie predmetných príspevkov v danej sekcii je ponechané na dobrovoľnom rozhodnutí Partnera, a to bez akéhokoľvek nároku Partnera na odmenu, či akúkoľvek náhradu za takéto podnety.

Čl. 5

5.1 Záverečné ustanovenia

5.1.1. Tieto VOP spolu s Písomnou zmluvou tvoria základný právny rámec pre záväzkovo-právny vzťah vzniknutý medzi Prevádzkovateľom a Partnerom. Právne vzťahy neupravené týmito VOP a Písomnou zmluvou sa riadia zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník, ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi SR.

5.1.2. Prevádzkovateľ a Partner sa zaväzujú, že akékoľvek vzájomné spory a nezhody budú riešiť dohodou. V prípade nemožnosti urovnania prípadných sporov Prevádzkovateľa a Partnera mimosúdne, t.j. dohodou, sú na riešenie sporov Partnera a Prevádzkovateľa príslušné všeobecné súdy SR.

5.1.3. Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie týchto VOP alebo Písomnej zmluvy bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo nevykonateľné, je neplatným alebo nevykonateľným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy týchto VOP alebo z Písomnej zmluvy, a to z ich obsahu nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu týchto VOP.

5.1.4. Prípadné individuálne dojednania medzi Prevádzkovateľom a Partnerom obsiahnuté v Písomnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že pre platnosť a účinnosť individuálnych dojednaní, ktoré majú prednosť pred ustanoveniami VOP musia byť tieto individuálne dojednania vyjadrené v Písomnej zmluve.

5.1.5. Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že v prípade, ak by došlo k situácii uvedenej v bode 5.1.3 týchto VOP, Prevádzkovateľ vykoná bezodkladne doplnenie podmienok podľa týchto VOP tak, aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia. Uvedené doplnenie Prevádzkovateľ nevykoná iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel a účel neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie by objektívne nebolo možné nahradiť iným platným a vykonateľným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu.

5.1.6. Prevádzkovateľ a Partner sa dohodli, že tieto VOP v ich aktuálnom znení sú záväzné aj pre prípadných právnych nástupcov Partnera.

5.1.7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25. 04. 2019 Akékoľvek zmeny VOP vykonané Prevádzkovateľom nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na web stránke www.solonet.sk.

S Vašimi otázkami a pripomienkami k Všeobecným obchodným podmienkam pre Partnerov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.